0 Property(s) Share  
/ / ENG
Home > First Hand > 雲滙(第1期) ST MARTIN (PHASE 1)
雲滙(第1期) ST MARTIN (PHASE 1)
Name雲滙(第1期) ST MARTIN (PHASE 1)
Address科進路12號 (此臨時門牌號數有待本發展項目建成時確認)
Developer新鴻基地產發展有限公司
Developer Website
Head Branch
Kingsford Terrace
San Po Kong
Wong Tai Sin
Choi Hung
Lok Fu
Tsz Wan Shan
Ngai Chi Wan
Grand View Garden